fbpx

ייפוי כח מתמשך /מינוי אפוטרופוס / מינוי תומך בקבלת החלטות

ייפוי כח מתמשך או מינוי אפוטרופוס או תומך בקבלת החלטות ?

על מנת שתוכלו להבין מה התהליך המתאים עבורכם, עליכם להבין את כל שלושת ההליכים.

יפויי כח מתמשך

מהו ייפוי כח מתמשך?

כלי לתכנון עתידי, ייפוי כח עתידי אשר במסגרתו מחליט ממנה ייפוי הכוח,  מי ינהל עבורו את ענייניו בעת שבה הוא לא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו ובאיזה אופן ינוהלו ענייניו.

למה כלי זה הוא מומלץ?

 • כלי מוסכם אשר לא מערב את בית המשפט.
 • מהווה חלופה לאפוטרופסות.
 • ייפוי כח מתמשך יכול להיעשות נושאים רפואיים בלבד.

הנושאים אשר יכולים להיות בסמכות מיופה הכח:

 • נושאי רכוש
 • נושאים אישיים
 • נושאים רפואיים

מייפה הכח יכול לערוך בייפוי הכח הנחיות מקדימות לגבי החלטות עתידיות.

מי יכול לערוך בעבורו ייפוי כח  מתמשך?

 • בגיר
 • בעל כשירות (מי שמסוגל להבין את משמעות מתן ייפוי כח מתמשך ואת השלכותיו של ייפוי כח מסוג זה.

 

מיופה הכוח, את מי ניתן למנות כמיופה כח?

 • בגיר
 • יחיד
 • אשר לא מונה אפוטרופוס בעניינו/ שאין ייפוי כח מתמשך בעניינו

מי לא יכול להתמנות כמיופה כח אף על פי שעומד בכל התנאים המנויים לעיל ?

 • פושט רגל שלא ניתן לו הפטר או חייב מוגבל חמור (בנושאים רכושיים)
 • אדם שמספק לממנה ייפוי הכח שירותי סיעוד /טיפול רפואי/ סוציאלי/שיקומי תמורת תשלום במישרין או בעקיפין.
 • אדם שמספק לממנה ייפוי הכח מגורים תמורת תשלום במישרין או בעקיפין.
 • עו"ד או בעל מקצוע שערך את ייפוי הכח המתמשך.
 • אדם שמונה כבר למיופה כח של 3 אנשים (אלא אם כן מדובר בקרוב משפחה של ממנה ייפוי הכח)

מה ניתן לקבוע בייפוי הכח בנוגע למיופה הכח?

 • יכול להיות מיופה כח אחד או מס' מיופים וכל אחד לנושא אחר.
 • קביעת שיטת קבלת ההחלטות של מס' מיופי כח – ביחד או ביחד ולחוד.
 • קביעת מיופה כח מחליף מבעוד מועד.

מינוי מיופה כח ע"פ נושאים :

 • עניינים רכושיים
  • המרת דת / השתתפות בבחירות/ אימוץ
  • מתן תרומות/מתנות/הלוואה עד 100,000 ₪ אלא אם כן ניתנה הסמכה מפורשת בייפוי הכח.
 • פעולות משפטיות בין 100,000 ₪ עד 500,000 ₪ , שינוים במוצרי ביטוח פנסיוני, טיפול או אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי – כל אלו דורשים הסמכה מפורשת, ככל שלא ניתנה הסמכה מפורשת בייפוי הכח המתמשך לא ניתן לבצע פעולות אלו.
  • עסקאות נדלן/הסתלקות מעיזבון – מצריכות אישור בית משפטעניינים אישיים (למעט רפואיים)
   • עניין רפואי
   • מינוי כללי

    

   באיזה מקרים לא ניתן ליפות את כוחו של אדם בייפוי כח מתמשך?

מינוי אפוטרופוס

מהו מינוי אפוטרופוס?

מינוי של ביהמ"ש, אשר נכנס בנעליו של האדם ודואג לניהול עניינו של האדם בתאם לצו המינוי

 • הגשת בקשה לביהמ"ש למינוי אפוטרופוס
 • קבלת צו מינוי מבית המשפט
 • אדם שמונה לו אפוטרופוס נותר כשיר משפטית ויהיה מעורב ככל הניתן בניהול ענייניו
 • האפוטרופוס פועל בהתאם לצו המינוי ויש לו סמכות להפעיל שיקול דעת חלופי

למעשה ההבדל בין מינוי אפוטרופוס לייפוי כח מתמשך  הוא מינוי אפוטרופוס מאוד מגביל את האדם וכפוף להחלטות ביהמ"ש וייפוי כח מתמשך אשר ערוך בצורה יסודית ונכונה, מתחקה אחר רצונו של מייפה הכוח.

קבלת החלטות נתמכת :

מהי קבלת החלטות נתמכת ?

מאפשרת לאדם המתקשה בקבלת החלטות בענייניו ובמימושן, להסתייע באדם אחר, בקבלת החלטות וביישומן באופן המותאם לצרכיו, להבנתו ומונגש ככל האפשר למגבות התהליך.

למי ניתן למנות תומך בקבלת החלטות ?

 • בגיר המתגורר דרך קבע בישראל
 • אשר יכול קבל החלטות בקשר לענייניו בעצמו עם קבלת תמיכה
 • אדם אשר יכול לבטא את רצונו
 • אדם שמסכים שימונה לו תומך החלטות

מי יכול להתמנות כתומך בקבלת החלטות ?

 • בגיר
 • מקבל ההחלטות מעוניין במינויו
 • שאין לו אפוטרופוס ואין לו ייפוי כח מתמשך בענייניו
 • לא קיים בינו לבין מקבל ההחלטות ניגוד עניינים
 • אינו אפוטרופוס מקצועי או מועסק ע"י תאגיד אפוטרופסות
 • נתן הסכמתו לשמש כתומך בקבלת החלטות לתקופה ממושכת

תפקידו של תומך בקבלת החלטות :

 • לסייע לאדם לקבל מידע מכל גוף שהוא
 • לסייע לאדם בהבנת המידע הנדרש לו לשם קבלת החלטות או אלטרנטיבות אחרות העומדות לרשותו.
 • סיוע לאדם במימוש החלטותיו ובמיצוי זכויותיו ע"פ התקנות

 למקבל ההחלטות אחריות מלאה על טיב ההחלטה והוא חתום עליה 

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם בכל עת מור עדה משרד עורכי דין

אנחנו כאן לעזור לכם

לכל שאלה / בקשה אנו עומדים לשירותכם 24/7 >> שלחו פנייה

דילוג לתוכן